Fučíkova 500, 464 01 Raspenava

Ubytovací řád

Hotel Zámeček Raspenava – Ubytovací řád

Provozovatel:

S-AGRO Kutílek s.r.o.
č.p. 82, 464 01 Heřmanice
IČ: 07074191
DIČ: CZ07074191

(dále jen „Provozovatel“)

Vážení a milí hosté,

vítáme Vás v našem zámečku a dovolte, abychom Vás seznámili s našimi pravidly provozu tohoto ubytovacího zařízení.

 1. Po příjezdu host předloží Provozovateli nebo pověřené osobě svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas, případně jiný platný doklad své totožnosti. Po zaznamenání údajů do ubytovací knihy budou hostu předány klíče od jeho pokoje a hlavních vchodových dveří do ubytovacího zařízení a host bude pověřeným personálem Provozovatele odveden do svého pokoje.
 2. Host má právo užívat pokoj po sjednanou dobu pobytu dle jeho potvrzené rezervace dle Rezervačních a platebních podmínek. Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu Provozovatel nabídnout dle dohody i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován, pokud to Provozovateli dovoluje kapacita ubytovacího zařízení.
 3. Pokud nebyl čas odjezdu v den ukončení pobytu jinak sjednán, ukončuje host pobyt nejpozději do 10:00 hodin posledního dne svého pobytu a do této doby je povinen pokoj opustit a vzít si též všechny své osobní a jiné věci v jeho vlastnictví, které do tohoto pokoje vnesl. Neučiní-li tak, je Provozovatel oprávněn účtovat mu přiměřený příplatek za pozdní opuštění pokoje tzv. check-out.
 4. V den nástupu na ubytování jsou pokoje k dispozici od 14:00 hodin, nebude-li dohodnuto jinak. Pokud se host neubytuje nejpozději do 20:00 hodin nebo v dohodnutý čas, rezervace pozbývá platnosti a Provozovatel má právo nabídnout tento pokoj jinému hostu bez náhrady.
 5. Za klenoty, peníze a jiné cennosti Provozovatel odpovídá bez omezení pouze, pokud tyto věci byly převzaty ubytovacím zařízením do úschovy Provozovatele nebo pokud ke škodě na nich došlo samotným jednáním Provozovatele. Právo na náhradu škody musí být uplatněno v ubytovacím zařízení bez zbytečného odkladu v den, kdy se poškozený o škodě dozvěděl.
 6. V pokoji a v prostorách ubytovacího zařízení nesmí host bez souhlasu Provozovatele přemísťovat zařízení či nábytek, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných pevných instalací.
 7. Ve všech prostorách ubytovacího zařízení a zvláště v pokojích není dovoleno hostu používat vlastní elektrické spotřebiče. Toto se netýká elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holících, případně masážních strojků, sušičů vlasů, apod.).
 8. Ubytovací zařízení zajistí při onemocnění nebo zranění hosta poskytnutí lékařské pomoci bez zbytečného odkladu, případně jeho převoz do nemocnice. Veškerou následnou lékařskou péči si host hradí sám. Užívání ubytovacích prostorů je povoleno pouze hostům, kteří nejsou bacilonosiči nebo postiženi infekčními nebo parazitárními nemocemi ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa. Pokud má host tyto příznaky či je takto nemocem nebo napaden, má povinnost o tomto okamžitě informovat personál Provozovatele.
 9. Host je povinen při každém odchodu vypnout veškerá zařízení využívající elektrické sítě, zhasnout světla, zavřít okna pokoje a uzamknout dveře. Pokud tak host neučiní a dojde ke škodě na majetku Provozovatele, má Provozovatel právo na náhradu škody způsobenou nedbalostním jednáním hosta.
 10. Vzniklé odpadky je nutné dávat pouze do určených košů na vyhrazených místech.
 11. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 12-ti let bez dozoru dospělých v pokoji ani v ostatních prostorách ubytovacího zařízení (zejména jezírko a vodní plochy uvnitř areálu zámečku).
 12. Za ubytování a další poskytnuté služby je host povinen zaplatit ceny v plné výši v souladu s platným ceníkem či ceníkem v emailové komunikaci v den příjezdu, není-li předem sjednáno jinak. Oproti úhradě obdrží host příjmový doklad o uhrazení platby.
 13. Obědy a večeře nejsou Provozovatelem standardně nabízeny, ale vyškolený personál Provozovatele Vám může doporučit restauraci podle Vašich požadavků. Hosté mohou využívat pro přípravu svých jídel společnou kuchyň. Po návštěvě a použití těchto společných prostor po sobě zanechají hosté vždy řádně uklizeno tak, aby jiný host mohl použít tyto společné prostory k přípravě svého jídla bez jakéhokoli omezení. Po ukončení pobytu, budou vždy sdílené prostory a případně i vybavení (lednice) vyklizeny a uklizeny ze strany Provozovatele.
 14. Všechny pokoje a vnitřní prostory ubytovacího zařízení jsou striktně nekuřácké a platí zde přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm! Kouření je možné ve vyhrazeném venkovním prostoru.
 15.  Apartmány a pokoje jsou vybaveny v souladu se standardy ubytovacího zařízení. Pokud chcete navíc lůžkoviny, ručníky, obraťte se, prosím, na personál ubytovacího zařízení.
 16. Host je povinen vždy uzamknout hlavní vchod do ubytovacího zařízení, pokud je recepce uzavřena. Host odpovídá za škodu na zařízení penzionu, pokud došlo k jeho ztrátě či poškození v případě, že hlavní vchod nebyl hostem řádně uzamčen. Host odpovídá za poškození či ztrátu vybavení pokoje, ke kterému došlo v průběhu jeho pobytu.
 17. Žádná zvířata nejsou v ubytovacím zařízení akceptována. Snažíme se tak předcházet možným problémům s ostatními hosty v ubytovacím zařízení.
 18. Topná tělesa v pokojích jsou osazena regulací, proto je možné regulovat teplotu v pokoji dle Vašeho přání. Pokud máte s regulací topení jakýkoliv problém, prosím, obraťte se na personál Provozovatele ubytovacího zařízení.
 19. S ohledem na ostatní hosty a individuální odpočinek dodržujte, prosím, noční klid od 22:00 hodiny večerní do 07:00 hodiny ranní. Děkujeme, že toto časové rozpětí respektujete.
 20. Ubytovací zařízení má k dispozici místnost, kam je možné uložit si Vaše cyklistická kola (dále jen „kolárna“). Hosté jsou povinni chovat se v této kolárně s potřebnou opatrností, aby nedocházelo ke škodám na uloženém vybavení jiných hostů. Host je povinen své jízdní kolo řádně uzamknout. V kolárně je možné ukládat jízdní kola, koloběžky, jiné vybavení pouze po předchozí dohodě s personálem Provozovatele. Veškeré součásti a příslušenství (např. přilby, chrániče, atd.) je host povinen odnést si do svého pokoje. Za ztrátu součástí a příslušenství Provozovatel neodpovídá. Hostům je zakázáno se dotýkat ve společné kolárně vybavení uloženého zde jinými hosty.
 21. Host je povinen seznámit se a dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že jej poruší, má ubytovací zařízení právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby okamžitě odstoupit. Děkujeme Vám za dodržování ubytovacího řádu a doufáme, že Váš pobyt u nás byl, je a bude vždy příjemný.

Publikováno dne 1. února 2024

Odpovědnost a sankce

Při závažném porušení povinnosti hosta může Provozovatel ukončit pobyt hosta předčasně. Host je pak povinen pokoj a mlýn neprodleně opustit. 

Za závažné porušení se považuje:

 1. krádež, loupež či jiné odcizení movitých věcí Provozovateli,
 2. opakované nedodržování nočního klidu hostem,
 3. nedodržování adekvátní čistoty v pokojích či společných prostorách ubytovacího zařízení,
 4. nabádání třetí osoby k porušování právních předpisů či jiných právem chráněných zájmů,
 5. jednání, které je v rozporu s pravidly slušného chování, dobrého vkusu a dobrých mravů a neoprávněně zasahuje do práv a právem chráněných zájmů třetích osob a je vulgární a / nebo obsahuje rasistický kontext;
 6. urážlivé či jinak hanlivé jednání;
 7. osočování či napadání jiných hostů nebo jiné třetí osoby;

Provozovatel odpovídá za škodu na věcech hosta dle tohoto ubytovacího řádu a občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 • Host je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo odcizení.
 • Host je povinen chovat se tak, aby nedocházelo ke škodě na věcech ubytovatele, ostatních hostů a na zařízení penzionu.
 • Ubytovatel vynakládá maximální úsilí, aby zabezpečil ochranu věcí a zdraví ubytovaných hostů. Proto žádá všechny hosty, aby jakékoli
 • vady, poškození či rizika bezodkladně hlásili personálu ubytovacího zařízení.
 • Je součástí ubytovací smlouvy mezi Provozovatelem a hostem a je tedy pro hosty závazný.

Závěrečná ustanovení

 • Za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení odpovídá host dle Občanského zákoníku a jiných platných předpisů.
 • Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě hrubého porušení má právo ubytovatel ukončit pobyt hosta před uplynutím sjednané doby.
 • Stížnosti hostů a případné návrhy a podněty na zlepšení činnosti ubytovacího zařízení přijímá ubytovatel elektronicky na recepce@zamecekraspenava.cz
 • Ubytovací řád je pro všechny ubytované hosty veřejně přístupný na každém pokoji a také na našich webových stránkách www.zamecekraspenava.cz

Ubytovací řád je platný od 1. února 2024