Fučíkova 500, 464 01 Raspenava

Informace o zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR

Ubytovací zařízení nesoucí název „Hotel Zámeček Raspenava“, Fučíkova 500, 464 01 Raspenava, které provozuje S-AGRO Kutílek s.r.o., se sídlem č.p. 82, 464 01 Heřmanice, IČ: 07074191 (dále jen „Provozovatel“) zpracovává vaše osobní údaje na základě těchto podmínek a principů uvedených níže (dále jen „Informace“). Provozovatel chce ve veškerých svých aktivitách především respektovat Vaše soukromí a Vaše volby. Zajišťujeme, aby ochrana soukromí a bezpečnost byly součástí každé naší činnosti.

Vaše údaje nepoužíváme způsobem, o kterém bychom vás předem neinformovali.

Respektujeme vaše práva a vždy se snažíme co nejvíce vyhovět vaším požadavkům, v souladu s naší vlastní právní a provozní odpovědností.

Více informací o naší praxi v oblasti ochrany osobních údajů naleznete níže.

Provozovatel Vás tímto informuje o základních právech, zásadách a povinnostech, na základě kterých zpracovává jako správce (dále také jen „správce“) Vaše osobní údaje v souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb v ubytovacím zařízení Hotel Zámeček Raspenava. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob (dále jen „GDPR“). Jako správce osobních údajů v souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb po Vás můžeme vyžadovat poskytnutí následujících osobních údajů:

 1. jméno a příjmení;
 2. adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí;
 3. datum narození;
 4. e-mailová adresa;
 5. telefon.

Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat nebo získávat prostřednictvím (např. našich internetových stránek www.zamecekraspenava.cz, v rámci telefonické rezervace na čísle +420 602 491 999 nebo přímo v našem ubytovacím zařízení či prostřednictvím sociálních sítí apod.). Někdy nám je poskytnete přímo vy (např. při vytvoření uživatelského účtu v registračním formuláři a někdy je shromažďujeme my (např. použitím souborů cookies, abychom pochopili, jak používáte naše webové stránky).

Tyto údaje správce vyžaduje a zpracovává pouze u klientů, u kterých dojde k souhlasu s rezervací pobytu v konkrétním termínu. U klientů, kteří pobyt pouze poptávají a nedojde následně k rezervaci a zaslání zálohové faktury, osobní údaje správce nevyžaduje a tedy je ani nijak nezpracovává.

Jaký je účel zpracování vašich osobních údajů? Podle účelu, pro jaký jsou údaje použity, může být právním základem:

 • váš souhlas,
 • náš oprávněný zájem, kterým může být:
  • zlepšení našich poskytovaných služeb: konkrétněji naše obchodní zájmy, abychom lépe porozuměli vašim potřebám a očekáváním a zlepšili tak naše ubytovací služby, internetové stránky a jiná zařízení ve Váš prospěch.
  • prevence podvodů: abychom zajistili, že platba byla dokončena a není předmětem podvodu či zpronevěry.
  • ochrana našich nástrojů: abychom nástroje, které používáte (naše internetové stránky), uchovávali zabezpečené a chráněné a zajistili jejich řádné fungování a neustálé zdokonalování.
 • plnění smlouvy: konkrétněji abychom plnili služby, které od nás požadujete.
 • právní důvody: pokud je zpracování vyžadováno zákonem.

Správce nepoužívá osobní údaje klientů k zasílání reklamních nabídek. Se zasíláním reklamních nabídek či marketingových sdělení vždy musí klient vyslovit aktivní souhlas.

Doba zpracování

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností, tj. vždy minimálně do doby ukončení pobytu, a dále pak po dobu, po kterou je správce povinen/oprávněn ty které údaje uchovávat podle GDPR a dalších obecně závazných právních předpisů.

Zpracování osobních údajů

a)    Zpracování

 • Zpracování osobních údajů probíhá manuálně, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení ve smyslu požadavků GDPR.
 • Do kontaktu s osobními údaji klientů přichází pouze jednatel společnosti správce a následně orgány, které tyto údaje vyžadují ze zákona.
 • Zpracovávání provádí provozovatel společnosti osobně, případně jím pověřená osoba.

b)    Uložení

 • Pro efektivní komunikaci s klienty jsou uchovávány osobní údaje: jméno a příjmení, adresa, e-mail a telefon. Ty jsou uloženy v elektronické podobě se zabezpečením.
 • Data narození jsou zaznamenány a uchovávány v elektronické podobě se zabezpečeným uložením.
 • Naším cílem je uchovávat vaše osobní údaje zabezpečené a učinit pro to veškerá přiměřená bezpečnostní opatření.
 • Vždy vynakládáme veškeré úsilí, abychom vaše osobní údaje ochránili, a jakmile vaše osobní údaje získáme, budeme se snažit zabránit neoprávněnému přístupu pomocí přísně nastavených procesů a bezpečnostních prvků. Protože přenos informací po internetu není zcela bezpečný, nemůžeme zajistit bezpečnost vašich údajů přenášených na naše stránky. Proto jsou jakékoli informace přenášeny na vaše riziko.
 • Pokud již vaše osobní údaje nepotřebujeme použít, jsou z našich systémů a záznamů vymazány nebo anonymizovány, aby vás již nebylo možné identifikovat. 

c)    Archivace

 • Údaje jsou uchovávány po dobu 6 let následujících po roce provedení zápisů v souladu se splněním zákonné povinnosti dle zákona 565/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Práva subjektu údajů

Máte veškerá práva přiznaná nařízením GDPR a dalšími právními předpisy.

Provozovatel respektuje vaše právo na ochranu soukromí: je důležité, abyste měli nad svými osobními údaji kontrolu.

 • Máte tato práva: Právo být informován: máte právo získat jasné a jednoduše srozumitelné informace o tom, jakým způsobem vaše osobní údaje používáme a jaká jsou vaše práva. Proto vám tyto informace poskytujeme v těchto Informacích.
 • Právo na přístup: máte právo na přístup k osobním údajům, jež o vás máme k dispozici (s výhradou určitých omezení). Můžeme účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. Zjevně neopodstatněné, zbytečné nebo opakující se požadavky nemusí být zodpovězeny. Za tímto účelem nás kontaktujte pomocí kontaktních údajů uvedených níže.
 • Právo na opravu: máte právo, aby byly vaše osobní údaje opraveny, jsou-li nesprávné nebo zastaralé, a/nebo doplněny, jsou-li neúplné. Za tímto účelem nás kontaktujte pomocí kontaktních údajů uvedených níže.
 • Právo na výmaz/právo být zapomenut: v některých případech máte právo, aby byly vaše osobní údaje smazány. Upozorňujeme, že toto právo není absolutní, neboť pro uchovávání vašich osobních údajů můžeme mít právní nebo jiné oprávněné důvody.
 • Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním údajů s předchozím souhlasem: Je-li zpracování založeno na souhlasu, můžete svůj souhlas s naším zpracováním vašich údajů odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Pokud byste chtěli odmítnout/odvolat svůj souhlas, kontaktujte nás pomocí níže uvedených kontaktních údajů.
 • Právo odmítnout zpracování na základě oprávněných zájmů: Je-li zpracování založeno na oprávněném zájmu, můžete naše zpracování vašich údajů kdykoli odmítnout. Za tímto účelem nás kontaktujte pomocí níže uvedených kontaktních údajů.
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu: máte právo kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů a podat stížnost proti postupům subjektu Provozovatele týkajícím se ochrany údajů a soukromí. Neváhejte nás před podáním jakékoli stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů kontaktovat pomocí níže uvedených kontaktních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů: máte právo údaje přesunout, zkopírovat je nebo předat z naší databáze do jiné. To se vztahuje pouze na údaje, které jste poskytli v případě zpracování založeného na smlouvě či na vašem souhlasu a jejichž zpracování je provedeno manuálními prostředky.
 • Právo na omezení zpracování: máte právo požádat o omezení našeho zpracování vašich údajů. Tímto právem se rozumí, že naše zpracování vašich údajů je omezeno, takže je můžeme uchovávat, ale nebudeme je dále používat nebo zpracovávat. Použije se v omezených případech uvedených v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů, přičemž těmito případy jsou:
  • subjekt údajů (tj. vy) popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit,
  • je zpracování protiprávní a subjekt údajů (tj. vy) odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití,
  • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
  • subjekt údajů (tj. vy) vznesl námitku proti zpracování na základě oprávněných zájmů správce osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů. Pokud byste chtěli požádat o omezení, kontaktujte nás pomocí níže uvedených kontaktních údajů.
 • Právo deaktivovat soubory Cookies: máte právo deaktivovat soubory Cookies. Nastavení internetových prohlížečů je zpravidla automaticky programováno tak, že soubory Cookies jsou povoleny, můžete to však jednoduše změnit v nastavení svého prohlížeče. Řada souborů cookies se používá na podporu použitelnosti nebo funkčnosti internetových stránek/aplikací; jejich deaktivace vám proto může bránit v používání určitých částí našich internetových stránek. Pokud si přejete omezit nebo blokovat veškeré soubory cookies, které se spouští na našich internetových stránkách (což vám může bránit v používání určitých částí našich stránek) či na jakýchkoli jiných internetových stránkách, můžete to provést v nastavení svého prohlížeče. Pomocí funkce Nápověda byste měli zjistit jak. Více informací naleznete po kliknutí na tento odkaz: https://www.aboutcookies.org/.

Pro zpracování vašeho požadavku můžeme požadovat váš doklad totožnosti.

KONTAKT

Pokud máte jakékoli dotazy či připomínky týkající se způsobu, jak nakládáme s vašimi osobními údaji a jak tyto údaje používáme, nebo byste chtěli uplatnit kterékoli z vašich výše uvedených práv, kontaktujte nám prosím na této adrese: recepce@hotelzamecek.net

Publikováno dne: 1. února 2024