Fučíkova 500, 464 01 Raspenava

Rezervační a platební podmínky

REZERVAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY – HOTEL ZÁMEČEK RASPENAVA

(dále jen „Podmínky“)
 

I. Informace o provozovateli

Provozovatelem rekreačního ubytovacího zařízení nesoucí název „Hotel Zámeček Raspenava“ je společnost S-AGRO Kutílek s.r.o., se sídlem č.p. 82, 464 01 Heřmanice, IČ: 07074191 (dále jen „Provozovatel“).

Osobou pověřenou pro zajišťování rezervací, administrativních a smluvních záležitostí je Jana Cvejnová, tel.: +420 602 491 999; e-mail: recepce@zamecekraspenava.cz

II. Objednávka pobytu

Objednávku pobytu je možno provést elektronickou formou prostřednictvím jednoduchého rezervačního formuláře umístěného na těchto webových stránkách www.zamecekraspenava.cz, či jinou formou komunikace (e-mailem, telefonicky či osobně). Objednávka bude Provozovatelem potvrzena, pokud bude volná kapacita ubytovacího zařízení na Vámi požadovaný termín a počet osob, či zamítnuta dle aktuální obsazenosti požadovaného termínu či jiných Vámi sdělených preferencí, které nejsme schopni zajistit. S potvrzením Vaší objednávky Vám zašleme i platební údaje pro zaplacení Vaší zálohy dle podmínek uvedených v bodu III těchto Podmínek.

III. Záloha a doplatek

Pro potvrzení objednávky z naší strany je požadována úhrada zálohy ve výši 100 % z celkové předpokládané ceny ubytování. Záloha musí být uhrazena nejpozději do 7 dnů od obdržení potvrzení Vaší objednávky . Pokud nebude záloha ve stanovené lhůtě uhrazena, rezervace bez dalšího zaniká. Záloha se hradí převodem na účet na základě písemného potvrzení Vaší objednávky vystaveného Provozovatelem. Zaplacením celkové výše zálohy, neboli připsáním finanční částky na účet Provozovatele vzniká závazná rezervace Vašeho pobytu v ubytovacím zařízení Zámeček Raspenava.

Doplatek dalších služeb je hrazen na místě při nástupu na pobyt.

IV. Stornovací podmínky

V případě zrušení či storna pobytu Vám budou účtovány níže uvedené storno poplatky:

  • 30 % celkové ceny objednaných služeb, dojde-li ke stornování do 30. dne před termínem začátku Vašeho pobytu;

  • 50 % celkové ceny objednaných služeb, dojde-li ke stornování od 29. do 8. dne před termínem začátku Vašeho pobytu;

  • 100 % celkové ceny objednaných služeb, dojde-li ke stornování od 7. do 1 dne před termínem začátku Vašeho pobytu, nebo v případě, že na pobyt vůbec nenastoupíte.

Při určení počtu dnů pro výpočet storno poplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy bylo ubytovacímu zařízení Hotel Zámeček Raspenava odstoupení doručeno. Do počtu dnů se nezapočítává den zahájení Vašeho pobytu. Při částečném odstoupení od smlouvy se storno poplatek vypočítá z částky za částečně stornované služby. Storno je třeba zaslat písemnou formou na kontaktní adresu uvedenou níže.

V případě, že není ubytování možné z důvodu mimořádných opatření Vlády či jiných platných právních předpisů České republiky nebo jiných orgánů státní moci v souvislosti s onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem, tedy překážek na straně ubytovacího zařízení, tak máte právo na zrušení pobytu bez storno poplatku a na vrácení Vámi dříve uhrazených záloh, pokud není dohodnuto přesunutí zálohy na jiné ubytování (změna termínu Vašeho pobytu).

V případě překážek v souvislosti s onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem, které jsou na Vaší straně (např. onemocnění, nařízená karanténa, obava z onemocnění koronavirem apod.), naše právo na úhradu storno poplatku tímto není dotčeno.

V. Nástup a pobyt

Nástup, tzv. check-in na pobyt je v časech od 14.00 do 18.00 v den Vašeho příjezdu, pokud není dohodnuto jinak. Ukončení pobytu tzv. check-out, tedy opuštění pokoje je v den Vašeho odjezdu do 10.00 hod., pokud není dohodnuto jinak. Pokud opustíte pokoj později než v čase, jak je uvedeno výše, máme právo účtovat Vám poplatek za pozdní check-out v adekvátní výši ceny Vašeho ubytování. Pobyt v ubytovacím zařízení se řídí provozním ubytovacím řádem, který je k nahlédnutí v Zámečku Raspenava a umístěn v každém z pokojů. V případě závažného porušení tohoto řádu z Vaší strany máme právo ukončit Váš pobyt bez náhrady.

VI. Rezervace prostřednictvím jiných rezervačních portálů

V případě, že rezervujete pobyt prostřednictvím jiných rezervačních portálů, se kterými má Zámeček Raspenava smlouvu, řídí se rezervační, platební i stornovací podmínky podmínkami dle daného portálu, kde jste rezervaci provedli. Berte, prosím, na vědomi, že u těchto portálů obvykle není možná rezervace bez garance platební kartou.

VII. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou mezi námi a Vámi, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů sděluje Provozovatel, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Odkaz na formulář týkající se mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je zde: https://adr.coi.cz/cs.

Mimosoudní řešení sporů
1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky kdykoliv změnit. Pro konkrétní uzavřenou smlouvu jsou však Podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření dané smlouvy.

Materiály publikované na našich webových stránkách www.zamecekraspenava.cz mohou být předmětem práv z duševního vlastnictví. Ubytovací služby, které jsou na našich stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy duševního vlastnictví dotčených osob. Názvy a označení služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků a jste povinni se zdržet jakýchkoli zásahů do práv Provozovatele.

KONTAKT

Pokud máte jakékoli dotazy či připomínky týkající se těchto Podmínek, kontaktujte nám, prosím, na této adrese: recepce@zamecekraspenava.cz

Tyto Podmínky jsou platné od 1. února 2024